Saturday, March 20, 2010

2012 世界末日

今早一打开电脑,惊人地让我发现了一个骇人的讯息!这一切真的只是巧合? 还是早已经冥冥中只有安排?我们姑且相信,可是单凭我们微不足道的力量又能做些什么呢?我们唯有活在当下,珍惜每分每秒,开开心心就好!世界末日讯息如下:
----------------------------------------------------------------------------


请拿着地球仪,这三个地方惊人的在同一条经线上. 感觉地球要从中间裂开, 近三次大地震竟然出现惊人巧合.

5 月 1 2 日 8.0 汶川

1 月 1 2 日 7.3 海地

2 月 2 7 日 8.8.智利

横看为 512 112 227
竖看为 512 112 227

传说中的,横竖都是死?

汶川、海地、智利3次大地震时间上的巧合(512、112、227),后两位分别为(12、12、27),使越来越多的人相信玛雅预言的世界末日(2012年12月27日)真的就要到来?

No comments: